Ερωτήσεις πρακτικής γραμμικού διαγράμματος για το CLAT 2021

1
Ερωτήσεις πρακτικής γραμμικού διαγράμματος για το CLAT 2021

Πέρασμα 1

Δίνεται παρακάτω το γραμμικό διάγραμμα που δίνει τις πληροφορίες για την κατασκευή της τηλεόρασης (Αριθμός σε χίλια) από 2 διαφορετικές εταιρείες: PHILIPS και Orpat. Αναλύστε τις πληροφορίες και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν

 • Σε ποια από τα επόμενα χρόνια, η διαφορά μεταξύ των παραγωγών του PHILIPS και Orpat ήταν οε το μέγιστο μεταξύ των δεδομένων ετών?

Πέρασμα 2

Στο γραμμικό διάγραμμα που δίνεται παρακάτω, οι πληροφορίες σχετικά με το διαφορετικό άνθρωποι (σε χίλια)ποιος ανήκουν σε τρεις διαφορετικές θρησκείεςδίνεται αυτά τα χρόνια. Αναλύστε και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν..

 • Σε πόσα από τα χρόνια που δόθηκαν, ήταν τα άνθρωποι από το Ισλάμπερισσότερο από το μέσο όρο ετήσιος αριθμός ανθρώπων κατά τη διάρκεια των δεδομένων ετών;

 • 2016 και 2019

 • 2017 και 2019

 • 2018 και 2019

 • 2016 και 2017

 • Ποια ήταν η διαφορά μεταξύ των μέσος όρος αριθ Ανθρωποιπου προήλθε από τις τρεις χώρες το 2014 και ο μέσος όρος αριθ. Ανθρωποιπου προήλθε από τις 3 χώρες το 2019?

 • 15.33 χιλιάδες

 • 18,67 χιλιάδες

 • 20 χιλιάδες

 • 22,17 χιλιάδες

 • Μέσος όρος όχι των ανθρώπων που ήρθανκατά τη διάρκειαη δεδομένη περίοδος από τον Βουδισμό είναι περίπου το ποσοστό του μέσος αριθμός ατόμων από το Ισλάμ?

Schreibe einen Kommentar